سرمایه گذاری در بخش های: زیرساختی، فناوری اطلاعات و انرژی ترکیه