سودآورترین حوزه های سرمایه گذاری برای اتباع خارجی در ترکیه