سرمایه گذاری در بخش های مالی، املاک و خدمات تجاری در ترکیه