سرمایه گذاری در بخش های هوایی، کشاورزی، غذای، گردشگری و علوم زیستی در ترکیه