محبوب ترین بخش های سرمایه گذاری برای اتباع خارجی در ترکیه