شرایط لغو مجوز اقامت در ترکیه

برای اتباع خارجی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، بسته به شرایط آنها نوع مجوزشان به 6 دسته تقسیم می شود که عبارتند از: مجوز اقامت کوتاه مدت، خانواده، دانشجویی، طولانی مدت، بشردوستانه و قربانیان قاچاق انسان. در ادامه این مقاله، شرایطی که منجر به لغو مجوزهای مذکور می شود، برای شما معرفی و شرح داده خواهند شد.

شرایط لغو مجوز اقامت کوتاه مدت

دولت ترکیه مجوز اقامت کوتاه مدت این کشور را صرفا به افرادی می دهد که دارای یکی از شرایط زیر باشند: انجام تحقیقات علمی در ترکیه، داشتن ملک، داشتن روابط تجاری یا قصد راه اندازی کسب و کار، شرکت در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، برای اهداف گردشگری، افرادی که بسته به درخواست یا تصمیم مقامات قضایی ملزم به اقامت در ترکیه هستند، حضور براساس برنامه های تبادل دانشجویی و برای اهداف آموزشی یا تحت توافقنامه هایی ترکیه با کشور مقابل؛ تحت این شرایط، مجوز اقامت کوتاه مدت با توجه به قوانین زیر لغو می گردد

 • عدم تحقق یک یا چند شرط برای صدور مجوز اقامت کوتاه مدت یا از بین رفتن شرایط لازم
 • در صورتی که مشخص شود مجوز اقامت، خارج از هدف صدور آن به کار رفته
 • وجود دستور اخراج معتبر از کشور یا ممنوعیت ورود شخص به کشور
 • نقض مدت اقامت در خارج از کشور

شرایط لغو مجوز اقامت خانواده

این مجوز به شهروندان ترکیه ای و اتباع خارجیِ حائز شرایط و برای افراد زیر، اعطا می گردد؛ به همسر خارجی، به فرزند غیر بالغ فرد یا فرزند خارجیِ همسر وی و به فرزند تحت تکفل شخص یا فرزند خارجیِ همسر او. مجوز اقامت خانواده به طریق زیر لغو می شود:

 • عدم تحقق شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت خانواده یا از بین رفتن شرایط لازم
 • در صورتی که مشخص شود مجوز اقامت خانواده، خارج از هدف صدور آن به کار رفته
 • وجود دستور اخراج معتبر از کشور یا ممنوعیت ورود شخص به کشور

شرایط لغو مجوز اقامت دانشجویی

برای افرادی که در موسسات آموزش عالی ترکیه و در مقاطع: فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا تحصیل می کنند، مجوز اقامت دانشجویی صادر می شود. این مجوز به طرق زیر لغو می شود:

 • عدم تحقق شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت دانشجویی یا از بین رفتن شرایط لازم
 • شواهدی مبنی بر عدم ادامه تحصیل
 • در صورتی که مشخص شود مجوز اقامت دانشجویی، خارج از هدف صدور آن به کار رفته
 • وجود دستور اخراج معتبر از کشور یا ممنوعیت ورود شخص به کشور

شرایط لغو مجوز اقامت طولانی مدت

برای اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال و به طور مداوم در ترکیه مانده اند یا اتباع خارجی که حائز شرایط تعیین شده از سوی «شورای سیاست گذاری مهاجرت» هستند، مجوز اقامت نامحدود با تایید وزارتخانه ها و از سوی فرمانداری ارائه می شود. مجوز اقامت طولانی مدت به طریق زیر لغو می شود:

 • ایجاد تهدید جدی برای نظم یا امنیت عمومی
 • اگر به دلایلی غیر از بهداشت، آموزش و خدمات عمومی اجباری در کشورش، بیش از یک سال بدون وقفه در خارج از ترکیه باشد اجازه اقامت طولانی مدت لغو می شود

شرایط لغو مجوز اقامت بشردوستانه

مجوز اقامت بشردوستانه با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 46 قانون شماره 6458، از سوی فرمانداری ها اعطا می شود. به طور کلی، عموما شرایط صدور این مجوز، مبتنی بر وجود شرایط فوق العاده است. اجازه اقامت بشردوستانه به شرح زیر تمدید می شود:

 • مجوز اقامت بشردوستانه به شرط تایید وزارتخانه، پس از بین رفتن شرایط لازم برای صدور مجوز از سوی فرمانداری ها لغو و تمدید نمی شود.

شرایط لغو مجوز اقامت قربانیان قاچاق انسان

به موجب ماده 48 قانون شماره 6458، مجوز اقامت برای قربانیان قاچاق انسان، یک اجازه اقامت سی روزه است که از سوی فرمانداری ها برای آن دسته از اتباع خارجی که احتمالا مورد قاچان انسان قرار گرفته یا ممکن است مورد این جنایت قرار بگیرند، به منظور برای رهایی از جریان و نیز تصمیم گیری در مورد همکاری یا عدم همکاری با مقامات، صادر می شود. در این اجازه اقامت، شرایط حاکم بر سایر مجوزهای اقامت، حاکم نبوده و صرفا به دلایل: ایمنی، سلامتی یا وضعیت ویژه قربانی، حداکثر برای شش ماه تمدید شود؛ با این حال، مدت مجوز در کل نمی تواند بیش از سه سال صادر گردد. مجوز اقامت قربانیان قاچاق انسان به طریق زیر لغو می شود:

 • چنانچه مشخص شود شخص با اقدام خود، با عاملین جرم در ارتباط است
 • عدم عمل تعهدات به صورت گرفته
 • در مواردی که ثابت شود تبعه خارجی، قربانی چنین جرمی نباشد

اما چنانچه مشخص شود شرایط مذکور بسته به دلایلی نظیر: اعمال فشار، ارعاب، خشونت، تهدید و مواردی که خارج از اراده فرد رخ دهد، مجوز اقامت وی لغو نمی شود.

دیدگاه بگذارید