رکورد خرید مسکن توسط زنان در ترکیه در 2019

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

در سال 2019، 31.16% فروش مسکن در ترکیه یعنی معادل 420 هزار واحد، توسط زنان صورت گرفته است. سهم زنان در خرید مسکن از 31% فراتر رفت و رکورد جدیدی را رقم زده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی موسسه آمار ترکیه، نرخ فروش مسکن در سال 2019 بدین شکل اعلام گردید. طبق این آمار، فروش مسکن کمتر از سال گذشته بوده و به رقم 1 میلیون و 348 هزار و 729 کاهش یافته است؛ اما با این حال سهم زنان در فروش مسکن همچنان با افزایش همراه بوده است. طبق نتایج بررسی، قدرت خرید مسکن توسط زنان که از سوی شرکت مشاوره املاک Coldwell Banker برای سومین بار در سال جاری صورت گرفته، در سال 2019، 31.16% اعلام شد.

تداوم افزایش قدرت خرید مسکن توسط زنان طی 3 سال گذشته

به گفته «گوکهان تاش» رئیس شرکت Coldwell Banker در ترکیه، از سال 2014 داده های مربوط به فروش مسکن بر حسب جنسیت از سوی موسسه آمار منتشر شده که براساس آن، در سال 2019 سهم خرید مسکن توسط زنان در ترکیه به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسید. اگرچه این نرخ از سال 2017 به طور پیوسته افزایش یافته، اما می توان گفت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جهان هنوز هم بسیار پایین می باشد.

فراتر رفتن یک شهر از مرز 40% برای اولین بار

به گفته گوکهان تاش و براساس آمار سال 2019، برای ششمین بار متوالی نرخ زنانی که بیشترین خرید مسکن را داشته اند مربوط به شهر «بالیک اسیر» می باشد. وی افزود: “در حالی از 29 هزار مسکنی که تغییر مالکیت دادند، 11,725 عدد آنها توسط زنان خریداری شده، سهم کلی زنان از خرید، به 40.34% رسیده است. بدین ترتیب، برای نخستین بار در یک شهر در ترکیه میزان مذکور از نرخ 40% عبور کرد. در همین راستا، پس از  بالیک اسیر استان های: چاناک قلعه و بوردور، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سایر شهرهایی که در 10 رتبه نخست قرار گرفتند نیز به ترتیب چنین می باشند: اِدیرنه، موغلا، تونجِلی، گیره سون، کیلیس، نیئده و دنیزلی.”

جایگیریِ استان های شرقی در انتهای فهرست

«تونجِلی» تنها استانی است که از منقطه شرق و جنوب شرقی، توانسته جزو 10 شهر نخست قرار گیرد. در رتبه های آخر این فهرست نیز، بیشتر استان های شرقی قرار دارند. طبق داده های 2019، کمترین درصد خرید مسکن با 17.35 متعلق به شهر آغری، پس از آن بیتلیس با 18.34 و موش با 19.91، می باشند. سایر شهرها با درصدهای پایین تر عبارتنداز: سیئیرت، شیرناک، کارس، بینگول، بایبورت، وان و ارزوروم.

5.22% افزایش طی 5 سال

جزئیات دیگری که در ای تحقیق حاز اهمیت هستند، به شرح زیر می باشند:

  • موسسه آمار ترکیه از سال 2014 در وب سایت خود آمار مربوطه را به تفکیک جنسیتی نیز قرار می دهد. در سال 2014 نرخ فروش مسکن به زنان 5%، در سال 2015 برابر با 29.6%، در سال 2016 به 29.2% و در سال 2017 به 29.1%، رسیده است. در حالی که نسبت مذکور در سال 2018 به 30.6% رسید و با دستیابی به رقم 31.16% در سال 2019، به بیشترین میزان خود طی اتشاره این داده ها، رسید.
  • در سال 2014 فروش مسکن در کل ترکیه برای زنان 343,209 واحد و در سال 2019 این به 420,276 رسید. یعنی طی 5 سال گذشته، درصد فروش مسکن به زنان 5% افزایش یافته است.
  • شهر بالیک اسیر که در سال 2019 در صدر سایر شهرها قرار داشته، از 2014 به بعد به مدت 6 سال توانسته این پیشگامی را حفظ کند. در سال 2014 میزان فروش مسکن به زنان در بالیک اسیر 7، در 2015، 39%، در 2016، 38.7، در 2017، 37.5، در 2018، 39.7 و در 2019 نیز فراتر از 40 شد و رکورد جدیدی در این زمینه زد.

دیدگاه بگذارید