بِی داغ

۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بی داغ که نامش را از کوه واقع در جنوبش گرفته، در همسایگی بخش های نازیلّی، اودِمیش، کیراز و سلطان حصار قرار دارد. بی داغ که کوچکترین بخش در ازمیر می باشد، بواسطه رودخانه مندرس کوچک واقع در بخش شمالی و حوضه های آبریز آن و نیز کوه های مستعد خود برای کشاورزی، دارای خاک های حاصلخیزی می باشد.

دیدگاه بگذارید