هزینه های مربوط به سند ملکی در سال 2022

هزینه های مربوط به سند ملکی در سال 2022

بنابر آمار ارائه شده از سوی موسسه آمار ترکیه، فروش مسکن با رشدی محسوس همچنان در حال ادامه می باشد که همین امر موجب توقع شهروندان درخصوص کاهش هزنیه های ارائه شده است.

به دنبال کاهش نرخ بهره وام مسکن، تقاضای مردم برای خرید خانه افزایش یافته و این رقم در ماه ژانویه با بالاترین نرخی که از خود به ثبت رسانده، شروع خوبی را برای سال 2022 رقم زده است.

هزینه سند هنگام خرید مسکن در سال 2022

هزینه های پرداخت شده هنگام خرید مسکن از کارمزد و سرمایه در گردش کارمزد انتقال سند، تامین می شود.

هزینه سند از سرمایه در گردش

برای کسانی که در سال 2022 اقدام به خرید مسکن می کنند، هزینه: خدمات اجباری سرمایه در گردش برای سند، 233 لیر، خدمات مازاد 32 لیر و در مجموع 265 لیر، تعیین شده است.

محاسبه هزینه سند

با پایان یافتن کمپین تخفیف در هزینه های سند در سال 2022، این هزینه ها بار دیگر با 4% اعمال شدند. در پاسخ به این سوال که چه کسی هزینه سند را پرداخت می کند، باید گفت 2% از سوی خریدار و دیگر 2% از سوی فروشنده پرداخت شده و این میزان در مجموع 4% تعیین گشته است. نصف مقادیر هزینه سند ذکر شده در زیر را فروشنده و نصف دیگر را خریدار پرداخت خواهد کرد. محاسبه مقادیر هزینه ها بدین شرح می باشد: ضمن محاسبه هزینه کل سند، مبلغ 265 لیر به عنوان هزینه سرمایه در گردش به آن اضافه خواهد شد.

  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 100 هزار لیر: 4 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 150 هزار لیر: 8 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 200 هزار لیر: 16 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 250 هزار لیر: 20 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 300 هزار لیر: 24 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 400 هزار لیر: 32 هزار لیر
  • مبلغ کل قابل پرداخت برای هزینه سند جهت فروش مسکن به ارزش 500 هزار لیر: 40 هزار لیر

توجه داشته باشید، هزینه های اعلام شده بطور مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم و هر یکی می بایست نصف مبلغ اعلام شده را بپردازند.

دیدگاه بگذارید