قوانین مالیات در ترکیه

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

با توجه به سهم بالای مالیات در اقتصاد ترکیه، بخش قابل توجهی از آن به دولت مرکزی تعلق می گیرد. با این حال، بخشی از مالیات های خاص نیز، متعلق به شهرداری ها می باشد.

قانون آیین دادرسی مالیاتی

سیستم مالیات در ترکیه، توسط قانون آیین دادرسی مالیات (TP – Tax Procedure)، تنظیم و تعیین کننده: حقوق، بار مسئولیت، وظایف محوله و اصولی تعهدی، است. این قانون مشتمل بر آیین نامه دادرسی و مفاد رسمیِ برای کلیه قوانین مالیاتی است. TP دارای 5 بخش اصلی است که شامل: مالیات، وظایف مالیات دهندگان، ارزیابی، پیش بینی های مجازات مالیاتی و پرونده های مالیاتی، می باشند.

مالیات

ترکیه یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی برای شرکت ها را در بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development)، دارا می باشد. قوانین مالیاتی ترکیه برای شرکت های دارای، مقرراتی کاملا شفاف، ملموس و هم راستا با مفاد استانداردهای بین المللی است. بر این اساس، قانون مالیات ترکیه به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند:

 1. مالیات بر درآمد
 2. مالیات بر هزینه
 3. مالیات بر سرمایه
 4. مالیات بر درآمد

برحسب قوانین مالیاتی ترکیه، این کشور دارای دو نوع مالیات بر درآمدِ اصلی، به شرح زیر می باشد. بسیاری از قوانین و مقررات موجود، برای هر دوی آنها، به ویژه از نظر عناصر درآمدی و نیز تعیین درآمد خالص، یکسان است. با وجود این، هر کدام از آنها توسط قوانین مختلفی تنظیم می شوند.

 • مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت فردی (درآمد حاصل از مشاغل آزاد)

مالیات بر درآمد فردی، در ارتباط با افراد حقیقی است. در این خصوص، معنای درآمد دربرگیرنده میزان درآمد خالص یک شخص طی یک سال می باشد. مطابق قانون مالیات بر درآمد، آنها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

 • سود حاصل از كسب و كار
 • سود حاصل از کشاورزی
 • حقوق و دستمزد
 • درآمد حاصل از خدمات مستقل شخصی
 • درآمد حاصل از حقوق و دارایی های غیر منقول (اجاره)
 • درآمد حاصل از اموال منقول (سرمایه گذاری)
 • سایر درآمدها

توجه: انواع نرخ مالیات بر درآمدِ فردی، ما بین 15 تا 35 درصد می باشد.

اقامت در ترکیه، از اصلی ترین معیارهای محاسبه مالیات می باشد. افراد مقیم ترکیه، مشمول مالیات بر درآمد خود در سطح جهان و با عنوان «مشمول کامل مالیاتی» درنظر گرفته می شوند. افراد غیرمقیم نیز، صرفا مشمول مالیات بر درآمدهای خود در ترکیه و با عنوان «مسئولیت محدود مالیاتی» شناخته می شند. بر این اساس،مقیم در ترکیه، به اشخاصی اطلاق می شود که دارای اقامت دائم و قانونی بوده و در طول سال، بیش از شش ماه در ترکیه زندگی می کنند.

 • مالیات بر درآمد حاصل از کار در مجموعه/شرکت ها

اگر عناصر درآمدی مندرج در قانون مالیات بر درآمد، به واسطه کار در شرکت ها بدست آید، محاسبه مالیات برای اشخاص حقوقی فعال در این شرکت ها، بر این اساس صورت می گیرد. افراد مشمول این دسته مالیاتی عبارتند از:

 • شرکت های سرمایه گذار
 • تعاونی ها
 • شرکت های اقتصادی بخش عمومی (سهامی عام)
 • شرکت های اقتصادی متعلق به انجمن و بنیادها
 • شرکت های سرمایه گذاری مشترک

اگر دفتر مرکزی یا مدیریت موثر شركت ها در ترکیه واقع شده باشد، آنها مشمول مالیات های ناشی از تجارت جهانی می شوند. از این رو، آنها تحت عنوان «شرکت های بومی» درنظر گرفته می شوند.

 1. مالیات بر هزینه
  • مالیات بر ارزش افزوده (VAT – Value Added Tax)

معمولا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از: 1، 8 تا 18 درصد متغیر می باشد. بحث مالیات بر ارزش افزوده، شامل طیف گسترده ای از مشاغل همچون: صنعت، تجارت، کشاورزی، کالا و خدمات حرفه ای مستقل، می باشند.

افراد مشمول این دسته عبارتند از:

 • تامین کندگان کالا و خدمات
 • وارد کنندگان کالا یا خدمات
 • افراد یا شرکت های که کالایی را از طریق خاک ترکیه انتقال داده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی می باشند
 • دبیرخانه های عمومی خدمات پستی (اداره پست و تلگراف)، و شرکت های رادیویی و تلویزیونی
 • سازمان دهندگان هرگونه سرگرمی های بخت آزمایی
 • برگزار کنندگان: نمایش، کنسرت و مسابقات ورزشی، با حضور هنرمندان و ورزشکاران حرفه ای
 • اجاره کنندگان کالا و حقوق مندرج در ماده شماره 70 قانون مالیات بر درآمدِ حاصل از فعالیت فردی (PIT)
 • متقاضیان بدهی اختیاری مالیاتی
  • مالیات بر کالاهای مصرف ویژه (SCT – Special Consumption Tax)

کالاهایی مشمول SCT که در زیر بدانها اشاره شده، صرفا یک بار مالیات از آها دریافت می گردد. از این رو، به طور کلی 4 گروه محصول با نرخ های مختلف، جزو SCT قرار می گیرند:

 • فرآورده های نفتی
 • اتومبیل و سایر وسایل نقلیه
 • دخانیات، محصولات مرتبط با آن و مشروبات الکلی
 • محصولات لوکس
  • مالیات بر معاملات بانکی و بیمه (BITT – Banking and Insurance Transaction Tax)

معاملات و خدمات انجام شده توسط بانک ها و شرکت های بیمه، مشمول این دست از مالیات می باشند. از این روف مالیات دهندگان عبارتند از: بانک ها، بانکداران و شرکت های بیمه. صرف نظر از ماهیت معامله، همه آنها مشمول BITT هستند؛ لذا، مالیات مبلغی در این دسته تعلق می گیرد: بهره، کمیسیون و هزینه برخی از معاملات و خدمات بانکیِ تعریف شده در قانون شماره 6802. سایر معاملات بانکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردند.

 • تمبر مالیاتی (حق تمبر)

اسناد بسیاری وجود دارد که مشمول تمبر مالیاتی (حق تمبر)، هستند که می توان به مواردی چون: قراردادها، اعتبار نامه و ضمانت نامه ها، صورت های مالی و حقوق و دستمزدها، اشاره داشت. تمبر مالیاتی (حق تمبر)، تحت عنوان «درصد ارزش سند» و با نرخ ثابتی که از پیش مشخص شده (در حدود 0.89% تا 0.948%)، از برخی اسناد دریافت می گردد.

 1. مالیات بر سرمایه
  • مالیات بر وراثت و هدایا

افراد مشمول این دسته مالیاتی، کسانی هستند که دارایی های در سطح جهانی دارند. آن دسته از اتباع خارجی که اقامت دائم دارند، به واسطه دارایی های خود در ترکیه یا مواردی که از تحت عنوان هدیه یا ارث از شهروندان ترکیه دریافت کرده اند، شامل این رده مالیاتی می شوند که شامل اتباع خارجی غیرمقیم در ترکیه که دارای اموالی در این کشور می باشد نیز، می گردد. نرخ مالیاتی دریافتی این رده مالیاتی از: 10 تا 30 درصد و نیز 1 تا 10 درصد، متغیر می باشد.

 • مالیات بر املاک و مستغلات

مالیات بر املاک در ترکیه، شامل ساختمان ها و اراضی می گردد. در هر سال، مالیات بر املاک با نرخ های مختلف از 0.1 تا 0.3 درصد و توسط شهرداری مربوط، محاسبه می شود که در کلانشهرها تا 100% افزایش می یابد. صاحب ساختمان/زمین، مشمول مالیات شده که حق تصرف در ساختمان/زمین را دارا می باشد؛ در غیر این صورت، هرشخصی که از ساختمان/زمین استفاده می کند، صاحب آن محسوب می گردد.

 • مالیات وسیله نقلیه موتوری (MVT – Motor Vehicle Tax)

مشمولین این رده مالیاتی، وسایل نقلیه ثبت شده در دفاتر راهنمایی و رانندگی یا سایر دفاتر ویژه وسایل نقلیه زمینی می باشد؛ همچنین: هلیکوپتر و هواپیماها نیز، که در اداره کل هواپیمایی کشوری ترکیه ثبت شده اند، در این دسته قرار می گیرند. به عبارت دیگر، مالیات دهندگان اشخاص حقیقی و حقوقیِ هستند که مالک وسایل نقلیه موتوری بوده و این وسایل به نام آنها در دفتر ثبت اسناد و سوابق هواپیمایی کشور، توسط وزارتخانه های: حمل و نقل، امور دریانوردی و ارتباطات، به ثبت رسیده باشد.

هر ساله در اولین ماه ژانویه، MVT ارزیابی و دریافت می گردد که در دو قسط طی ماه های ژانویه و ژوئیه، قابل پرداخت می باشد. بر این اساس، مالیات بر وسایل نقلیه موتوری شامل 3 دسته زیر می شود:

 • خودرو، موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه همه جارو (Terrain Vehicles)
 • مینی بوس، وانت های کابین دار، کاروان های موتوری، اتوبوس، کامیون و غیره
 • هواپیما و هلیکوپتر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی درخصوص قوانین مالیاتی کشور ترکیه، به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/taxation_system2016.pdf

دیدگاه بگذارید