اجاره خانه برای دانشجویان خارجی در ترکیه

براساس برخی قوانین دولت ترکیه، اجاره خانه برای آن دسته از دانشجویان خارجی که به منظور تحصیل به ترکیه آمده اند، شکل قانونی به خود گرفته است...