دلایل سرمایه گذاری در ترکیه

ترکیه محل تلاقی شرق و غرب که میراث تاریخی گرانبهایی را نیز در خود گنجانده، مرکز مهمی است که دو قاره آسیا و اروپا را به هم متصل کرده است. در ا...