مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های کارآفرینانی ترکیه