اینفوگرافیک مجوزهای اقامتی صادر شده در ترکیه بر حسب کشورها (2020)

تعداد اتباع خارجی حاضر در ترکیه طی سال های 2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مجوزهای اقامتی اتباع خارجی در سال 2020 برحسب نوع انواع آن

کوتاه مدت

دانشجویی

خانواده

سایر موارد

 

تعداد اتباع خارجی دارای مجوز اقامت در ترکیه (10 کشور نخست/سال2020)

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اتباع خارجی دارای مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه (10 کشور نخست/سال2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اتباع خارجی دارای مجوز دانشجویی در ترکیه (10 کشور نخست/سال2020)

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اتباع خارجی دارای مجوز اقامت خانواده در ترکیه (10 کشور نخست/سال2020)

 

 

 

 

 

 

 

* به روز رسانی کلیه نمودارها مربوط به تاریخ 2020/12/23 می باشد.

دیدگاه بگذارید