شرایط خروج از ترکیه پیش از اعلام نتیجه درخواست اقامت