اقدامات لازم درصورت گم کردن کارت اقامت در ترکیه

مطمئنا مفقود شدن هرگونه مدرک شناسایی و سندی بویژه در خارج از کشور، مشکل بزرگی تلقی شده و دانستن راهکارهای لازم در این رابطه، اهمیت زیادی دارد. این موضوع زمانی حساس تر می گردد که مدرک مفقودی شما، موارد...