مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های کارآفرینانی ترکیه

در دنیای امروز و اکوسیستمِ کارآفرینی، بواسطه گسترش مرزهای نوآوری، شاهد تعریف جدیدی از تجارت جهانی و زیرساخت های اقتصادی هستیم که بواسطه آن تغییرات بنیادینی در اقتصاد جهانی بوجود آمده است. در همین راست...