نحوه اعطای وکالت نامه توسط اتباع خارجی در ترکیه

در سال های اخیر، با افزایش تعداد اتباع خارجی که در ترکیه به دلایل مختلفی چون: کار، زندگی، تحصیل و ...، اقامت دارند، گاهی لازم می گردد برای برخی موارد که حتما باید به صورت قانونی نیز انجام گیرند، به فرد مورد اعتمادی وکالت بدهند. این اقدام که طبیعتا باید در راستای قوانین ترکیه باید، اطلاع از آن جهت تنظیم درست و قانونی وکالت نامه، بسیار مهم می باشد.