اطلاعات کلی در مورد ترکیه

جمهوری ترکیه، واقع در نقطه اتصال قاره های آسیا و اروپا و نیز نزدیک به قاره آفریقا، یکی از مناطق استراتژیکی و مهم در دنیا می باشد. این کشور که دارای اقلیمی متنوع با تنوع گیاهی، جانوری و طبیعی است، از ش...