مالیات بر سود سرمایه بدست آمده از فروش ملک در ترکیه

گاهی ممکن است پس از خرید ملک در ترکیه، تصمیم به فروش ملک خود بگیرید. در چنین مواقعی، سود یا سرمایه ای که بدست می آورید، مشمول مالیاتی تحت عن...