ازمیر محبوب ترین شهر ترکیه برای سرمایه گذاری و مهاجرت

بیشتر شهرهایی که از سوی سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری انتخاب می شوند، شهرهایی هستند که در راستای اهداف توسعه پایدار، علاوه در رقاب...