پاسپورت های ویژه اتباع خارجی در ترکیه

پاسپورت به عنوان مدرکی تعریف می شود که توسط مقامات قانونی ذی صلاح صادر شده و به دارندگانش اجازه عبور از مرزهای ملی کشوری به کشوری دیگر را م...