8 منطقه ممنوعه استانبول برای اتباع خارجی جهت اقامت و خرید ملک