ویزای فرانسه برای شهروندان ترک و اتباع مقیم کشور ترکیه