لیست جدید مناطق ممنوعه برای دریافت اقامت ترکیه از طرف اداره مهاجرت (۲۰۲۲)