صندوق سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ازمیری تعلق یافت