دمیرتاش: در سال ۲۰۱۸ منتظر ۲۵۰ هزار گردشگر چینی در ازمیر هستیم