دریافت مجوز اقامت برای اتباعی که مجوز کارشان لغو گردیده