خبر خوب به پزشکانی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند