تاثیر مثبت مقررات جدید شهروندی ترکیه در بازار املاک لوکس