ایرانیان سرمایه گذاری را از دبی به ازمیر منتقل کردند