آیا اتباع خارجی مقیم ترکیه می توانند با مجوز کار در محل دیگری کار کنند؟